PHẦN MỀM CHO FARO® SCANPLAN 2D

Bước tiến mới là đào tạo trong môi trường thực tế ảo, đây là cải tiến và giải pháp mới của FARO.

Present4D là một giải pháp phần mềm chuyên nghiệp cho việc tạo dựng và trình bày trong môi trường thực tế ảo ở dạng 360. Việc cài đặt phần mềm vào thiết thị thực tế ảo di động được thực hiện qua dịch vụ đám mây. Với khả năng tiếp cận của chương trình này sẽ giúp bạn trở thành một chuyên gia thuyết trình VR ngay lập tức.

FARO ZONE 2D